Regulamin

                                                             § 1. Postanowienia wstępne

 • Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży w Sklepie internetowym pod nazwą Szyte szeptem działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.szyteszeptem.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez przedsiębiorstwo PUNKT ZACZEPIENIA Andrzej Augun z siedzibą w Nowym Gierałtowie 3, 57-550 Stronie Śląskie, NIP: 6261382682 (zwane dalej „Sprzedawcą”).

 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Klientem”) w Sklepie internetowym zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem witryny www, o której mowa w pkt 1 powyżej, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

 

                                                             § 2. Wymagania techniczne

 • Wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy są następujące:

 • komputer, laptop bądź inne urządzenie multimedialne, które ma połączenie z siecią Internet;

 • przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox w wersji 22.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 28.0 i wyższej, lub Apple Safari 5.0 lub wyższej;

 • włączenie w przeglądarce Internetowej możliwości zapisywania plików Cookies oraz wtyczek JavaScript i Adobe Flash.

 • W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 • Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w niniejszym paragrafie wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu internetowego.

 

                                                           § 3. Postanowienia ogólne

 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów w postaci ubrań dla kobiet i mężczyzn oraz akcesoriów (zwanych dalej „Towarami”) wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych Sklepu internetowego.

 • Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych Towarów były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości z prezentacją internetową Towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: krainaszeptow.pl lub skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie.

 • Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 • Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 • Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta drogą e-mailową wiadomości z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

 • Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

 • Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sklepu internetowego.

 

                                                            § 4. Zamówienie

 • Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

 • Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.

 • Aby złożyć zamówienie Klient wybiera Towary prezentowane w Sklepie internetowym. Po wybraniu Towaru/Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient w celu złożenia zamówienia, zostanie przekierowany do formularza, gdzie zobowiązany będzie wypełnić swoje dane teleadresowe oraz wybrać sposób płatności.

 • W formularzu zamówienia Klient wskazuje następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz adres. Natomiast w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT: nazwa firmy, numer NIP, siedziba firmy;

 • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

 • wybrany przez siebie rozmiar i kolor zamawianego Towaru;

 • adres dostawy, jeśli zamówiony Towar ma zostać dostarczony na inny adres niż adres zamieszkania Klienta będącego Konsumentem, inny adres niż adres siedziby lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta niebędącego Konsumentem.

 • Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku istnienia wyraźnych wątpliwości co do osoby Klienta lub gdy zamówienia nie udało się zweryfikować, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające weryfikacji lub gdy Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

 • Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego Towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z obsługą Sklepu internetowego telefonicznie bądź prze e-mail.

 • W razie braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar – Sprzedawca zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty anulowania zamówienia.

 

                                                          § 5. Dostawa i odbiór

 • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta, w zależności od miejsca dostawy i sposobu płatności.

 • Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Klienta płatności drogą elektroniczną nadanie przesyłki z Towarem nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnie podanym adresem przez Klienta.

 • Termin realizacji dostawy jest uzależniony od obszaru określonego kodem pocztowy.

 • Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient i w wysokości:

 • 15 złotych ( plus 5 zł każda kolejna rzecz )- w przypadku wybory przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal;

 • 25 złotych ( plus 10 złotych każda kolejna rzecz ) – w przypadku, gdy Towar ma zostać wysłany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

                                                          § 6. Płatności

 • Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówione Towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów:

 • przelewem internetowym bankowości elektronicznej na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 62 1470 0002 2413 2413 4051 0001

 • W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zamawiającego.

 • Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku zwłoki w płatności Klient zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe.

 

                                                          § 7. Reklamacja

 • Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta. W przypadku Klientów nie będących konsumentami , Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 • Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krainaszeptow@op.pl. Zgłaszając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: Nowy Gierałtów 3, 57-550 Stronie Śląskie.

 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają wyżej wskazanych danych nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Sprzedawcę.

 • Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta lub skontaktuje się z Klientem telefonicznie.

 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Towar stanowiący substytut wadliwego Towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru reklamowanego na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar po rozpatrzeniu reklamacji.

 • Różnice między rzeczywistym wyglądem Towaru, a jego zdjęciem na Stronie internetowej nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

 

                                                  § 8 Zwrot lub wymiana towaru

 • Zgodnie z art 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. Z 2000 R. NR 22 POZ. 271 Z ZM.), klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstępienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 • Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania.

 • W przypadku wymiany towaru uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru, ewentualna róznica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez klienta lub zwrócona przez sklep.

 • Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty zwiazane z takimi przesyłkami.

 • Sklep nie zwraca kosztów przesyłki wymienianego lub zwracanego towaru.

 

 

                                                   §9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 • Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedawcy, w terminie dziesięciu dni od daty dostawy.

 • W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany będzie odesłać otrzymany Towar na adres Sprzedawcy oraz otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego Towaru.

 • Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania, powinien być kompletny i posiadać metki.

 • Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

                                                   § 10. Odpowiedzialność

 • Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

 • szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;

 • szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.

 

                                                   § 11. Prawa autorskie

 • Do Sprzedawcy należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego i podlegają ochronie prawnej.

 • Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, chyba że dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Przekazywanie, kopiowanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu internetowego jest zabronione.

 • Niedopuszczalne jest wykorzystywanie wszelkich danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie, w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 

                                                   § 12. Ochrona danych osobowych

 • Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży, kontaktu z Klientem, natomiast w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

 • Aby usunąć lub zmienić swoje dane należy skontaktować się e- mailowo ze Sklepem internetowego pod adresem e-mail  krainaszeptow@op.pl.

 • Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klienta i w związku z tym zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia tych danych przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), niniejszym Regulaminem i zawartymi Umowami sprzedaży.

 • Klientom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia danych z bazy Sklepu internetowego. Skorzystanie z prawa żądania usunięcia danych z bazy Sklepu internetowego jest realizowane poprzez wysłanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej w pkt. 2 powyżej, stosownego żądania wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska.

 

                                                   § 13. Postanowienia końcowe

 • Informacje o towarach zamieszczone w Internecie pod adresem www.szyteszeptem.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

 • O zmianie postanowień Regulaminu zostaną powiadomieni aktualni Klienci Sklepu internetowego poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail Klienta. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu, ma prawo dostąpić od Umowy sprzedaży, o czym powinien powiadomić Sprzedawcę.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2013 roku i dotyczą wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.